Zadatak općine je kreiranje stimulativne poduzetničke klime sa ciljem intenziviranja gospodarskih aktivnosti i privlačenja domaćih i stranih investicija. Ciljne skupine su postojeći poduzetnici kako bi isti ostali u Travniku i proširili svoju djelatnost, te novi poduzetnici kako bi započeli ili nastavili sa poduzetničkim pothvatom u Travniku.

Izostanak sustavnog bavljenja pitanjem razvoja je jedan od osnovnih razloga zbog čega su postignuća ispod očekivanja i potencijala. Pitanje razvoja ne smije biti sporedna ili usputna, već osnovna preokupacija lokalne zajednice u 21. stoljeću. Stoga, Travniku je neophodna Travnička razvojna agencija. Ista bi trebala biti nositelj razvojnih aktivnosti, kao što je to slučaj sa istim ili sličnim agencijama u nizu općina i gradova, gdje su zahvaljujući takvi agencijama osigurana milijunska financijska sredstva na godišnjoj razini. U okviru toga naglasak treba staviti na kontinuirano pisanje i apliciranje projekata prema EU, ali i raznim drugim međunarodnim organizacijama, koje mi često zaboravljamo radi fokusiranja isključivo na EU. Naravno, EU je bitna, ali u kontekstu osiguranja financijskih sredstava, postoji još mnogo potencijalnih izvora financiranja. Moramo biti svjesni kako novca u proračunu nema dovoljno za realizaciju svih potrebnih projekata, a taj nedostatak možemo nadomjestiti upravo uz pomoć drugih izvora, primarno iz inozemstva. U tom kontekstu, posebno treba iskoristiti postojeće partnerske gradove. Sredstva za osnivanje i rad ove agencije se mogu naći u postojećem proračunu, određenom preraspodjelom, tako da ne dolazi do stvaranja dodatnih troškova.

Radi veće kontrole i nadzora, reduciranja troškova zbog korištenja zajedničkih resursa, bolje koordinacije međusobnih aktivnosti i većeg kreditnog potencijala, većinu postojećih javnih ustanove i javnih poduzeća kojima je osnivač općina Travnik, treba objediniti pod zajedničko poduzeće – Travnički holding. Navedeni razlozi su jasne prednosti ovakvog zahvata u dijelu javnog sektora općine Travnik, a posebno za one ustanove i poduzeća koja imaju težu financijsku situaciju. Javne ustanove i javna poduzeća bi nastavila djelovati kao i do sada, ali u okviru holdinga. Travnički holding bi kao snažno poduzeće nastavilo sa obavljanjem usluga od javnog interesa uz maksimalnu zaštitu okoliša i zaštitu interesa lokalne zajednice.

Jedan od načina poticanja lokalnog ekonomskog razvoja je donošenje odluke o oslobađanju plaćanja naknada i pristojbi (općinska administrativna pristojba, pristojba za istaknutu firmu, priključna pristojba za vodovod i kanalizaciju i komunalna naknada i sl.). Ovakvom odlukom se nastoje osigurati dodatne pogodnosti za potencijalne investitore i podići atraktivnost Travnika za investiranje. Aktivnosti privlačenja investitora treba shvatiti kao konkurentsku borbu između različitih lokalnih zajednica, gdje Travnik treba kreirati poticajno poslovno okruženje radi većeg učinka, tj. dospjelih investicija na prostoru općine.

Start-up je razvojna organizacija. Ona je stvorena sa namjerom da istraži poslovne modele koji mogu imati međunarodni potencijal. To su nesigurni i rizični poslovni projekti, ali u slučaju uspjeha, često se radi o izuzetnoj profitabilnosti. Trenutno su trend diljem svijeta, a Travnik tako nešto ne smije ignorirati. Stoga u pravcu popularizacije poduzetništva, osnivanja novih poduzeća i poticanja na samozapošljavanje, naročito među mladima, općina Travnik treba osigurati program potpore u te svrhe. Takav program obuhvata  stručnu pomoć u procesu osnivanja organizacije, a potom i edukacije novog poduzetnika, te stavljanja na raspolaganje poslovnih prostora općine na korištenje do 12 mjeseci bez naknade, uz osiguranje svih neophodnih instalacija (električna energija, internet, voda i sl.).  Navedene mjere bi trebale rezultirati porastom broja poduzeća i zaposlenika na području općine Travnik.

Elementarna pretpostavka budućeg razvoja Travnika je nova poduzetnička zona. Ista treba biti nositelj poduzetničkih inicijativa u Travniku, ali i šire. To je područje koje će biti po prostornom planu uređeno zemljište predviđeno za gospodarsku djelatnosti, te infrastrukturno uređeno i opremljeno i kao takvo urbanistički određeno i pripremljeno za investitora, da ga otkupi i izgradi na njemu gospodarski objekt i osposobi za neku proizvodnju ili drugu gospodarsku djelatnost. Bez nove poduzetničke zone ćemo teško privući nove investitore na područje Travnika, a postoji opravdana opasnost da će i postojeći travnički poduzetnici premjestiti svoje poslovanje u druge općine, a za što već postoje i primjeri.  Također, u svrhu izgradnje poduzetničkih zona, imaju planirana i raspoloživa financijska sredstva u proračunu na federalnoj razini vlasti, a što su već mnoge općine u FBiH iskoristile. Uspostava poduzetničke zone u Travniku bi rezultirala brojnim pozitivnim reperkusijama za razvoj Travnika, a  prije svega porastom broja zaposlenika.

U KSB je na snazi Zakon o javno-privatnom partnerstvu, ali još uvijek bez naročitog učinka. Javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera u svrhu zadovoljenja javne potrebe iz nadležnosti javnoga partnera, korištenjem financijskih, inovacijskih, tehničkih i upravljačkih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera. Cilj je kroz učešće privatnog sektora unapređivati standard javnih usluga, a ujedno i pospješiti uvjete za daljnji ekonomski rast i razvoj na području Travnika. Sigurni smo kako je javno-privatno partnerstvo sjajan model za ubrzanje poduzetničkih aktivnosti. Projekti javno-privatnog partnerstva u graditeljstvu, turizmu i drugim gospodarskim granama su izvedivi i potrebni Travniku, ali je potreban agilan i konkretan rad na tom području. Njihova realizacija sigurno bi imala pozitivan impuls za ekonomski razvoj Travnika. Činjenica kako je to još uvijek novost na našem području, ne smije biti obeshrabrenje, već poticaj.