Okoliš je sve što nas okružuje. Okoliš je podložan stalnim promjenama koje mogu izazvati različiti uzročnici, uključujući i čovjekovo djelovanje. Upravo čovjek često svojim djelovanjem namjerno ili nenamjerno mijenja životnu sredinu sa štetnim učinkom na biološku raznolikost, a što ima negativne refleksije na ljudsko zdravlje i kvalitetu življenja. Zanemarivanjem okoliša u korist ekonomskog rasta i razvoja dovodi se u pitanje budućnost okoliša, a time i samog čovjeka. Stoga, usvajanje novih razvojnih postulata zasnovanih na brizi za ekologiju i pozornijem planiranju prostora treba biti sastavni dio svih naših razvojnih planova i programa.

Među stanovništvom nije dovoljno razvijena svijest o značaju očuvanja okoliša. Popravljanje takve situacije, odnosno jačanje svijesti među stanovništvom o važnosti zaštite okoliša će se provoditi na nekoliko načina. Prvi, u suradnji sa ekološkim udrugama, javnim komunalnim poduzećima i odgojnim i obrazovnim organizacijama će se provoditi akcije čišćenja okoliša. Drugi, pristupit će se pisanju, tiskanju i distribuciji brošura o važnosti očuvanja i zaštite okoliša. Treći, u suradnji sa sveučilištima/univerzitetima iz Travnika organizirat će se različiti edukativni programi na temu zaštite okoliša. Realizacijom navedenog neminovno će se u javnosti osnažiti spoznaja o važnosti zaštite okoliša.

Travniku manjka parkova i zelenih površina, a i postojeći se mogu i moraju održavati na mnogo višoj razini ili stupnju kvalitete. To ne zahtjeva velika financijska izdvajanja. Sadnja drveća i drugi zahvati iz hortikulture bi uvelike uljepšali postojeće javne zelene površine i parkove, kao što su prostori kod zgrada Zvijezda, u dijelu ulice Erika Brandisa uz rijeku Lašvu, duž magistralnog puta u gradskom području i iznad zgrade Općinskog suda u Travniku. Osim što bi se postigao ugodniji život domaćem stanovništvu, ostavio bi se i ljepši dojam na posjetitelje ili prolaznike kroz Travnik. Sve je izvedivo uz samo malo veći angažman općine i nadležnog javnog komunalnog poduzeća.

S obzirom kako rijeka Lašva protječe velikim dijelom kroz gradsko područje, Travnik je grad sa mnogo mostova. Isti se mogu vrlo jednostavno iskoristiti za ukrašavanje postavljanjem cvijeća, kao što je slučaj u mnogim drugim gradovima u BiH. Mostovi prema Piroti, ulici Luke i kod KŠC „Petar Barbarić“, zbog ambijenta u kojem se nalaze, su vrlo pogodni za spomenute radnje. Naravno, isto je izvedivo i na većini drugih travničkih mostova. Financijski ili na drugi način gledano, ovakve aktivnosti nisu zahtjevne.

Poboljšati upravljanje vodom je neophodno radi ispravnosti vode i očuvanja vodnog bogatstva. To podrazumijeva postavljanje kolektora i pročišćivača, te učestaliju kontrolu vode za piće na izvorištima. Voda je veliko bogatstvo naše općine i obvezni smo više pozornosti posvetiti upravljanju sa istom.

Zatvaranje postojećih „divljih“ deponija kao nelegalnih odlagališta se mora okončati u potpunosti jer iste imaju negativne efekte na zdravlje stanovnika i zagađuje vodu, zemlju i zrak. Također, lokalna zajednica koja preferira biti turistička, a Travnik to jeste, ne smije dopusti „divlje deponije“ jer se tako šalje ružna slika, što ima izravne negativne implikacije na turizam. Sanacija onečišćenih lokacija, a potom nadzor nad lokacijama nelegalnog odlaganja otpada, je način minimiziranja ili iskorjenjenja ovog problema. Glede komunalnog otpada, treba dodatno osnažiti javna komunalna poduzeća u kontekstu njihove opremljenosti kako bi kvalitetnije obavljali svoje redovne zadatke. Osigurat ćemo veći broj kanti i korpi za otpad. Ujedno, realizirati ćemo projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za općine Busovača, Novi Travnik, Travnik i Vitez. Ovo je projekt o kojem se već priča, ali gdje nedostaje realizacija.

Suglasnosti općina i spremnosti na suradnju treba konkretizirati u konkretan rad. Na taj način smanjit ćemo zagađenost i doprinijeti ljepšem izgledu naše općine. Ujedno, potreban je odlučan iskorak u upravljanju animalnim, komunalnim i patološkim otpadom, zbog očuvanja okoliša i zdravlja ljudi, naročito zbog naseljenosti općine, postojanja tri bolnice na području općine Travnik i velikog broja poslovnih subjekata koji se bave proizvodnjom i preradom mesa. Rješenje problema za zbrinjavanja animalnog i patološkog otpada je u uspostavi sustava, samostalno u sklopu javnih komunalnih poduzeća ili uz model javno-privatnog partnerstva, koji će rezultirati adekvatnim gospodarenjem sa ovim vrstama otpada sukladno zakonskim rješenjima i suvremenoj praksi tretiranja animalnog i patološkog otpada.

Programi energetske učinkovitosti su jedni od najaktualniji i najzastupljeniji. Razlog tome su mnogostruke koristi, prije svega u domenu ušteda financijskih sredstava i zaštite okoliša. Na tragu toga, općina Travnik treba provoditi programe edukacije stanovništva o prednosti i značaju energetske učinkovitosti, te projekte utopljavanja javnih objekata na području općine Travnik radi novčanih ušteda zbog manje potrebe za zagrijavanjem, poboljšanja radnih uvjeta zbog optimalnog rasporeda temperature u objektima i reduciranja potrošnje energije radi kvalitetnih i suvremenih infrastrukturnih i tehnoloških rješenja.

Provedba projekata treba biti u više oblika kao što su: postavljanje energetski učinkovite stolarije, instalacija solarnih kolektora, renoviranje fasadnog omotača i rekonstrukcija krovova. Izvori financiranja, izuzev općinskog proračuna, su druge razine vlasti u BiH i brojne međunarodne organizacije, jer raspolažu namjenskim programima za financiranje projekata za poboljšanje energetske efikasnosti.